Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden al overeenkomsten, offerten en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en aannemingswerken, beheerst door de hiernavermelde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met PubliPirates te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen
  of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen. Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.
 2. Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande contractsvoorwaarden voorrang op de contractsvoorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd.
 3. Wanneer een prijsofferte van PubliPirates ondertekend wordt door de klant of na mondeling overleg overgegaan is met opstart, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen. Hetzelfde geldt wanneer de werken worden uitgevoerd nadat een prijsofferte aan de klant werd verstuurd, behoudens onmiddellijk en aangetekend protest na de aanvang der werken.
 4. PubliPirates behoudt zich het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk uit te voeren in onderaanneming, dit op onze eigen verantwoordelijkheid.

Termijnen

 1. Offertes zijn vrijblijvend, en zijn niet-verbindend voor de variabele kosten en prijzen.
 2. Uitvoeringstermijnen zijn aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdigheid geeft geen aanleiding tot schadevergoeding.

Eigendom

Alle ontwerpen, studies, tekeningen, software en configuraties blijven ten allen tijde eigendom van PubliPirates. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gecopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder schriftelijke toelating van PubliPirates tenzij anders vermeld.
Alle documenten die door PubliPirates werden opgesteld, van welke aard ook, blijven als copy intern bij PubliPirates als backup.

Eigendomsoverdracht

Eigendomsoverdracht betreffende geleverde goederen geschiedt slechts en uitsluitend bij de algehele betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde intresten, schadebedingen en kosten. Tot zolang is het de koper verboden de goederen in pand te geven, of hun vrije beschikking door één of andere gestelde zekerheid te beperken of teniet te doen ten nadele van PubliPirates. De koper is evenwel vanaf levering verplicht de goederen tegen elk risico te verzekeren en te bewaren. De klant erkent uitdrukkelijk dat PubliPirates over een revindicatierecht beschikt dat in de ruimste zin van de door wet en reglementen voorziene mogelijkheden kan uitgeoefend worden.

Klachten

Klachten omtrent de gepresteerde diensten en zichtbare gebreken moeten binnen de drie werkdagen na uitvoering/levering aan PubliPirates gemeld worden, bij aangetekend schrijven. Bij gebreke hieraan is elke klacht van rechtswege verworpen. Eigen interventies van de klant heffen elke grond tot klacht op.

Prijzen

Prijzen welke door PubliPirates in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn.Publipirates  is onderworpen aan de standaard BTW-regeling. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW.

Tarieven door PubliPirates meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn niet steeds vastgelegd op standaard tarieven. Deze zijn berekend in functie van prestaties, werkuren, transport en eventueel bijhorende supplementen.

Leverings -, betaal- en protesttermijnen

 1. De door PubliPirates opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan PubliPirates en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de opgegeven termijn vermeld op de factuur. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt.
 2. In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 2.500 EUR.
 3. Bij laattijdige betaling langer dan 3 maanden behoudt PubliPirates zicht het recht om onze diensten, systemen en andere door PubliPirates doorgevoerde, ontworpen activiteiten, producten offline te zetten tot deze volledig vereffend zijn.
 4. Opzeggen van uw jaarlijks abonnement bij bvb. hosting/domeinnaam dient uiterlijk 3 maand voorafgaand per brief opgestuurd te worden naar PubliPirates.

Levering van software/ hardware

De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door PubliPirates voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door PubliPirates wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst
aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van PubliPirates leiden. Geen enkele overeenkomst met PubliPirates brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. PubliPirates of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software. Bij defecte hardware kan PubliPirates niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aan de apperatuur als nog aan de gevolgen hierdoor veroorzaakt.

Ongeoorloofd gebruik

Het gebruik van illegale downloads van software, MP3 en andere zijn verboden op al de door PubliPirates ter beschikking gestelde apparatuur, systemen en geconfigureerde computers. PubliPirates kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zijn uitgeoefende activiteiten op eventuele illegale downloads deze door externe zijn aangebracht.

Activiteit van Webhosting

De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via overleg en toelichting op onze offerte.

Aansprakelijkheid

In geen geval is PubliPirates aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële
of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies
van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen
de klant. PubliPirates kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het PubliPirates netwerk. Ook is PubliPirates niet verantwoordelijk voor eventuele schrijffouten en/
of onvolledigheden in door u goedgekeurde ontwerpen. De klant is als enige aansprakelijk voor
het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van PubliPirates. PubliPirates zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de PubliPirates gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet -geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van PubliPirates volgens of in verband met een met de PubliPirates gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van 3 maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Verwerking van persoonsgegevens

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt PubliPirates, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door PubliPirates tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat PubliPirates toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten en statistieken. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten via ons gekend emailadres, info@ studio94.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden . PubliPirates behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Varia

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met PubliPirates voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van PubliPirates. Indien een bepaling van een met PubliPirates gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

PubliPirates kan enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van het rechtsgebied waar zijn maatschappelijke zetel is gevestigd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.